Guangzhou Ascend

Tiêm pin di động hình trụ
Tiêm tế bào hình trụ
Tế bào hình trụ có mật độ năng lượng cao hơn so với tế bào Li-ion hình lăng trụ / túi.
 1